Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7402011075194


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Město Nový Bor
Identifikační číslo:
00260771
Poštovní adresa:
Náměstí Míru 1
Obec:
Nový Bor
PSČ:
473 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 487712337
K rukám:
Ing. Miroslav Jeništa
       
E-mail:
mjenista@novy-bor.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://novy-bor.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.novy-bor.cz/vz00000254
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 27
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Nový Bor
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem plnění veřejné zakázky je periodická údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
77300000-3
 
Další předměty
77314000-4
77340000-5
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Předmětem plnění je provádění správy a údržby vybrané zeleně na území města Nový Bor, spočívající zejména v provádění seče travnatých ploch, údržby ostatní zeleně (řezy, střih, pletí keřů a živých plotů, alejí apod.), úklidu spadaného listí, péči o nově vysazené stromy, výsadby zeleně (výsadba letniček, výsadba keřů a související činnosti) v jednotlivých lokalitách v souladu se zadávacími podmínkami v rozsahu dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (ZD), kterou tvoří Technické podmínky pro údržbu veřejné zeleně, přílohy č. 3 této ZD, kterou tvoří výkaz výměr a přílohy č. 4 této ZD, kterou tvoří Standardy v arboristice SPPKA_02-002_2013_REZ_STROMU.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
25 381 135
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb dodavatele (opční právo), a to v době do 4 let ode dne podepsání smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Popis opčního práva je ve výkazu výměr s názvem „výkaz výměr opce“. Výše opce je stanovena na 1.016.880,- Kč bez DPH.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/01/2015 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
31/12/2018 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje k zjištění plnění povinností uchazečů v zadávacím řízení poskytnutí jistoty dle ustanovení § 67 ZVZ ve výši 300.000,- Kč.
Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v Závazných smluvních ustanoveních - nabídka smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ předloží:
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ prokáže dodavatel předložením oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
c) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. d) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Odbornou způsobilostí se rozumí:
-doklad osvědčující odbornou způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady podle § 56 odst. 2 písm. a), b), e) a h) ZVZ,
§ 56 odst. písm. a) - seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
§ 56 odst. písm. b) - Uchazeč předloží seznam techniků nebo technických útvarů, jež se budou podílet na plnění dané veřejné zakázky.
§ 56 odst. písm. e) - Tento kvalifikační předpoklad splňuje uchazeč, který doloží SŠ vzdělání zahradnického oboru a praxi min. 5 let v oblasti zahradnictví, kterou prokáže čestným prohlášením nebo životopisem.
§ 56 odst. písm. h) - Uchazeč předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění dané veřejné zakázky. Tento kvalifikační předpoklad splňuje uchazeč, který disponuje následujícími nástroji a technickými zařízeními.
Podrobnosti k prokázání technické kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Podrobnosti kminimálním požadavkům na technickou kvalifikaci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Pro jejich obsáhlost nelze uvést v tomto oznámení.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
RM 50/2013
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2013/S 237-412141 ze dne 06/12/2013 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 29/04/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 13:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
90
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/04/2014 (dd/mm/rrrr)
Čas:
13:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/02/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh